Ligová fotbalová asociaceFORTUNA:LIGA

Podmínky SPARTA iD

Obecné podmínky SPARTA ID

(dále jen „podmínky“)

I. Obecné

 1. Tyto podmínky upravují službu SPARTA ID (dále jen „služba“) poskytovanou společností AC Sparta Praha fotbal a.s., se sídlem Tř. Milady Horákové 1066/98, Praha 7, PSČ 17000, IČO: 46356801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2276 (dále jen „provozovatel“).
 2. Služba zahrnuje vytvoření a správu osobního uživatelského účtu SPARTA ID (dále jen „účet SPARTA ID“) uživatele (dále jen „uživatel“), prostřednictvím kterého je uživatel oprávněn využívat další služby poskytované provozovatelem, např. přístup k  obsahu internetové stránky www.sparta.cz, přístup k Wi-Fi síti „SPARTA“ v prostorách stadionu provozovatele, přihlášení do klientské zóny na internetových stránkách fanshopu AC Sparta Praha, distributora vstupenek AC Sparta Praha, v případě splnění podmínek také přístup k prémiovému obsahu a službám a další (dále jen „navazující služby“) (podmínky užívání jednotlivých navazujících služeb jsou dostupné na internetových stránkách provozovatele). Služba dále zahrnuje komunikaci provozovatele s uživatelem. Uživatel bere na vědomí, že rozsah a počet navazujících služeb se může měnit a provozovatel těmito podmínkami nezaručuje fungování jakékoliv navazující služby.
 3. Pro registraci služby je nutné vyplnit formulář, který je dostupný na internetové stránce id.sparta.cz. Na této internetové stránce jsou také dostupná pravidla včetně pokynů k vyplnění formuláře a jeho odeslání. Pro úplné dokončení registrace je uživatel povinen řídit se pokyny v potvrzovacím e-mailu, který pošle provozovatel na e-mailovou adresu uvedenou při zahájení registrace. V případě, že uživatel nedokončí registraci do 24 hodin od okamžiku obdržení potvrzovacího e-mailu, je odeslána opětovná notifikace s odkazem na dokončení registrace. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv registraci uživatele odmítnout nebo zrušit a to i bez udání důvodu. Provozovatel je též oprávněn, dle jeho uvážení, mazat účty SPARTA ID. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup ke službě měnit.
 4. Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup uživatele ke službě v případě, že uživatel poruší při užívání služby ustanovení těchto podmínek nebo podmínek užívání jednotlivých navazujících služeb nebo právní předpisy. V případech uvedených v tomto odstavci nevzniká nárok na náhradu škody.
 5. Pro registraci služby je nutné, aby uživatel byl starší 15 let. Provedením registrace tuto skutečnost potvrzujete. U osob mladších 15 let si provozovatel vyhrazuje právo jejich registraci bez dalšího odmítnout či v případě nepravdivě uvedeného dosažení věkového limitu jejich registraci zrušit.
 6. Vícenásobná registrace (registrace stejného e-mailu) není povolena.

II. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel, pro účely poskytnutí služby, zpracovává identifikační a kontaktní údaje uživatele služby včetně všech jejich aktualizací provedených ze strany uživatele, a dále údaj o datu a času registrace a jejím případném ukončení. V této souvislosti uživatel bere na vědomí, že je možné, že pro užívání některých navazujících služeb, bude vyžadováno poskytnutí dalších údajů.
 2. V případě, že uživatel udělil souhlas s cookies určenými pro marketingové účely, bude provozovatel zpracovávat záznamy o chování na internetových stránkách provozovatele za účelem rozvoje a zvyšování kvality produktů a služeb.
 3. Pro využívání navazujících služeb bude provozovatel na žádost a po potvrzení uživatele služby předávat jeho identifikační a kontaktní údaje vyplněné při registraci účtu SPARTA ID. Tyto údaje budou jednotlivým navazujícím službám předány po vašem odsouhlasení obchodních podmínek dané navazující služby a potvrzení, že máte zájem pro navazující službu využít identifikační a kontaktní údaje z účtu SPARTA ID.
 4. Kompletní informaci o zpracování osobních údajů uživatele služby naleznete na www.sparta.cz/cs/paticka/zpracovani-udaju.
 5. Uživatel je povinen sdělovat údaje pravdivě a úplně. Provozovatel důrazně doporučuje zadat při registraci unikátní heslo odlišné od jiných hesel uživatele.

III. Přihlašování

 1. Přihlášení probíhá výhradně online na internetové stránce id.sparta.cz. Uživatel vyplní své údaje dle pokynů provozovatele.
 2. V případě zapomenutého hesla vyplní uživatel na internetové stránce id.sparta.cz emailovou adresu zadanou při registraci. Na tuto adresu pošle provozovatel odkaz pro formulář změny hesla. Po zadání nového hesla dle pokynů je uživatel automaticky přihlášen do účtu SPARTA ID.
 3. Změny hesla je možné provést v rámci účtu SPARTA ID.

IV. Užívání účtu SPARTA ID

 1. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.
 2. Uživatelé jsou povinni užívat službu takovým způsobem, aby z jejich užití nebyli vylučováni ostatní uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití internetových stránek, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost internetových stránek či poskytování služeb provozovatelem.
 3. Uživatel je povinen poskytnout požadované údaje pravdivě a je povinen informovat provozovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými provozovatelem.
 4. Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu účtu SPARTA ID a narušovat jeho provoz zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na účet SPARTA ID.
 5. Uživatel je oprávněn účet SPARTA ID kdykoliv zrušit. Zrušit účet je možné v nastavení SPARTA ID účtu. Provozovatel je v takovém případě povinen zrušit účet SPARTA ID a vymazat osobní údaje vztahující se k uživateli s výjimkou těch údajů, které je provozovatel oprávněn zpracovávat i bez souhlasu uživatele.

V. Ostatní ustanovení

 1. Právní vztahy vzniklé při poskytování služby provozovatelem a užívání služby uživatelem a v souvislosti s nimi se řídí těmito podmínkami a právním řádem České republiky.
 2. Je-li některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost těchto podmínek.
 3. Provozovatel je oprávněn měnit tyto podmínky. Informaci o takovéto změně bude publikovat na internetové stránce, na které je poskytována služba, nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny.
 4. Poskytování služby je bezplatné. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit poskytování služby a její navazující služby. Po skončení poskytování služby ztrácí uživatel zejména přístup k účtu SPARTA ID, který mu byl v rámci služby zpřístupněn. Uživatelem bere na vědomí, že některé navazující služby mohou být provozovatelem zpoplatněny.
 5. Provozovatel provozuje službu na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje poskytování služby, nelze vyloučit její dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok uživatelů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 28. 5. 2024.