Ligová fotbalová asociaceFORTUNA:LIGA

Podmínky užití

Obecné podmínky pro užívání internetových stránek SPARTA.CZ

(dále jen „podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Podmínky upravují přístup k obsahu a službám na internetových stránkách umístěných na adrese www.sparta.cz (dále jen „stránky“) provozovaných společností AC Sparta Praha fotbal, a.s., se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 17000, IČO: 46356801 (dále jen „Provozovatel“), která je oprávněná v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 2. Před užitím stránek je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami. Jakýmkoli užitím stránek nebo kliknutím na jakýkoli odkaz uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami a pravidly užívání. V případě, že s nimi jakýkoli uživatel nesouhlasí, není oprávněn stránky užívat.

II. Autorská práva

 1. Materiály publikované na stránkách mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránky, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.
 2. Uživatelé stránek (dále jen „Uživatel“ a „Uživatelé“) jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na stránkách pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu stránek, či jakékoliv jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu stránek či jakékoliv jeho části jsou rovněž zakázány.  Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu stránek pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem, nebo softwarovou ochranou. Poruší-li takto Uživatel stránky tento zákaz a Provozovateli tímto vznikne újma, vzniká straně poškozené nárok na náhradu majetkové i nemajetkové újmy v souladu s ustanovením § 2913 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Uživatel se dále vstupem na stránku zavazuje, že se vyvaruje jakémukoliv neetickému nebo nelegálnímu chování, spočívající zejména v zasahování do technických parametrů stránky a bezpečnosti stránky, v šíření jakékoli škodlivé počítačové programy (malware), hromadné nevyžádané zprávy (spam) ani materiály porušující platné právní předpisy, v jakémkoliv zneužívání obsahu a funkcionality stránky a v zasahování do používání stránek ze strany jiných uživatelů.
 4. Užití autorských děl publikovaných na stránkách v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.
 5. V případě, že Uživatel umístí na stránky obsah nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím stránek obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na stránkách a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na stránkách pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a úplnost informací uvedených na webových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním stránek.
 7. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv případné škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách na stránkách nebo z důvodu, že stránky pravidelně nevyužívá.

III. Odkazy na jiné stránky

1. Na stránkách jsou uvedeny odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením vč. podmínek ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných stránek a jejich provozovatelů.

IV. Chování Uživatelů

1. Při používání těchto stránek Uživatel není oprávněn zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

V. Kódy třetích stran

1. Na stránkách jsou používány cookies. Podrobné informace o využití souborů cookies jsou popsány v samostatném dokumentu, který je zveřejněn na stránce https://sparta.cz/cs/paticka/zpracovani-udaju.

VI. Odpovědnost a právní příslušnost

 1. Případná rizika plynoucí Uživateli z používání stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.
 2. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

VII. Ostatní ustanovení

 1. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel může vybraný obsah označit jako prémiový. Přístup k prémiovému obsahu upravují také „Obecné podmínky užívání prémiového obsahu SPARTA.cz“ a „Obecné podmínky programu SPARTA UNLIMITED“.
 2. Provozovatel je oprávněn měnit tyto podmínky. Informaci o takovéto změně bude publikovat na stránkách nejpozději 10 dnů před nabytím účinnosti změny.
 3. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz stránek, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
 4. Provozovatel provozuje stránky na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje stránkám a zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 28. 5. 2024