Podmínky Zážitkového programu s T-Mobile (dále jen „Podmínky“)

I. Obecné

1. Společnost AC Sparta Praha fotbal a.s., se sídlem Tř. Milady Horákové 1066/98, Praha 7, PSČ 17000, IČO: 46356801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2276 (dále jako „my“, „naše společnost“ nebo „ACS“) provozuje pod názvem Zážitkový program s T-Mobile (dále jen „Program“), a to za podpory našeho partnera společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 148 00, IČO: 64949681 (dále jen „T-Mobile“). Tento Program umožňuje svým členům účastnit se různých zápasových a mimo zápasových zážitků, soutěží a jiných marketingových akcí či příležitost získat různé výhody a benefity (dále jen „Akce“). Součástí programu je i komunikace naší společnosti s Vámi, tato zahrnuje i zasílání obchodních sdělení souvisejících s tímto Programem či s činností naší společnosti či společnosti T-Mobile.
2. Tyto podmínky upravují podmínky účasti v Programu a podmínky jeho realizace.
3. Členství v Programu je poskytováno bezplatně a nenárokově. Naše společnost provozuje Program na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu fungování. Naše společnost je oprávněna určit dobu trvání Programu a kdykoliv jej přerušit či ukončit v souladu čl. III odst. 6 těchto Podmínek. Naše společnost má však v úmyslu provozovat tento Program alespoň po dobu trvání ligové sezóny 2022/2023.

II. Členství v Programu

1. Členem Programu se může stát fyzická osoba starší 16 let, která po celou dobu trvání svého členství v Programu má aktivní uživatelský účet SPARTA ID, disponuje aktivním telefonním číslem vedeným u T-Mobile a toto telefonní číslo má uvedeno ve svém profilu ve SPARTA ID, registrovala se do Programu a splňuje veškeré podmínky Programu. Veškeré informace a registrace související s Programem či v rámci něho konaných Akcí je uveřejňována na internetových stránkách www.sparta.cz a/nebo v aplikaci Sparta, provozovaných naší společností, přičemž veškerá komunikace probíhá výhradně v českém jazyce. Podmínky vytvoření a správy účtu SPARTA ID se řídí aktuálně platnými Obecnými podmínkami SPARTA ID, uveřejněnými na stránkách www.sparta.cz.
2. Členství v Programu je členům potvrzeno přímo v rozhraní při úspěšné registraci do Programu a/nebo e-mailem. Člen Programu je oprávněn svoji účast v Programu kdykoliv ukončit, a to patřičným nastavením (odvoláním souhlasu s účastí v Programu) provedeným v uživatelském rozhraní člena Programu v jeho účtu Sparta ID.
3. S ohledem na jednu z podmínek členství v Programu, kterou je dispozice člena aktivním telefonním číslem vedeným u T-Mobile, bere člen Programu na vědomí a při přihlášení se do Programu souhlasí, že naše společnost bude za účelem ověření a splnění podmínek pro členství v Programu předávat v průběhu trvání takového členství údaj o telefonním čísle člena Programu společnosti T-Mobile. Tento údaj je společnosti T-Mobile předáván pouze za výše uvedeným účelem a s ohledem na Akce konané v rámci Programu je nezbytné, aby splnění výše uvedené podmínky bylo ověřováno průběžně, tzn. pro ověření aktuální platnosti členství v Programu a související možnosti zapojit se do Akcí konaných v rámci Programu (včetně získání určitého zážitku, benefitu, výhody atp.). Při zjištění nesplnění výše uvedené podmínky dojde k automatickému zrušení členství, o kterém je člen Programu vyrozuměn e- mailem. Obdobně se přistupuje i k zájemcům o členství, kteří vysloví souhlas s účastí v Programu a při jejich přihlášení do Programu je zjištěno, že nesplňují shora uvedenou podmínku. V takovém případě jsou tito zájemci o členství v Programu informováni přímo v rozhraní internetové stránky www.sparta.cz nebo aplikace.
4. Naše společnost je oprávněna pozastavit či zrušit Vaše členství v Programu, účast v dané Akci či neudělit získaný zážitek, výhodu, benefit atp. v Akci v odůvodněných případech. Důvody pro takový postup naší společnosti mohou spočívat zejm. v nesplnění podmínek pro členství v Programu, porušení těchto Podmínek či Doplňujících podmínek Akce, podezření na podvodné jednání v rámci Akce, porušení právních předpisů, dobrých mravů, zásah do dobrého jména naší společnosti, rozpor se zásadami a zájmy naší společnosti (např. sporné řízení s naší společností atp.). Naše společnost si vyhrazuje právo posoudit důvodnost shora uvedených situací.

III. Ostatní ujednání

1. Pro jednotlivé Akce konané v rámci Programu je naše společnost oprávněna stanovit další doplňující podmínky (dále „Doplňující podmínky“). Případné Doplňující podmínky budou uveřejněny naší společností při vyhlášení předmětné Akce a/nebo v rámci přihlašovacího rozhraní členů Programu do předmětné Akce.
2. Člen Programu bere na vědomí, že povahu, rozsah a počet Akcí konaných v rámci Programu a v rámci nich prezentovaných zážitků, výhod, benefitů atp. stanovuje výhradně naše společnost a neposkytuje na ně jakoukoliv garanci či záruku.
3. Pokud v rámci Akce dochází v souladu s Doplňujícími podmínkami pro takovou Akci k doručování určité výhody, benefitu, zážitku atp. na fyzickou adresu člena Programu, je podmínkou jejich poskytnutí a doručení doručovací adresa na území České republiky, ledaže naše společnost výslovně stanovila jinak.
4. V rámci Akcí může rovněž docházet k poskytnutí či zaznamenání Vašich odpovědí, různého obsahu – které může mít i povahu autorského díla, komunikace s Vámi či jiných Vašich projevů osobní povahy (dále jen „Obsah“). Pokud není v Doplňujících podmínkách dané Akce uvedeno jinak, účastí v dané Akci souhlasíte a berete na vědomí, že takový Obsah spolu s Vaším jménem, příp. i podobiznou (pokud jste nám ji v rámci Akce poskytli), je naše společnost oprávněna publikovat na svých internetových stránkách, v aplikacích či profilech na sociálních sítích za účelem informování o realizaci dané Akce, jejím vyhodnocení, včetně související propagace Akcí a celého Programu.
5. Naše společnost si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu Akcí či v souvislosti s členstvím v Programu.
6. Naše společnost je oprávněna kdykoli Program upravit, přerušit či ukončit. O takové úpravě, přerušení či ukončení budou členové Programu informováni, v případě úpravy a ukončení alespoň 14 dní před datem ukončení trvání Programu. Jakákoliv úprava, přerušení, ukončení Programu, nefunkčnost rozhraní, prostřednictvím kterých je Program členům zpřístupňován, či jiné neposkytnutí Programu či nemožnost účastnit se Akce a získat v ní nabízené zážitky, výhody či benefity nezakládá nárok členů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutá jakékoliv výhody, benefitu, zážitku či náhradního plnění.

IV. Ochrana osobních údajů
§
Pro poskytování členství v Programu či realizaci jednotlivých Akcí v rámci Programu je nezbytné i
zpracování osobních údajů členů Programu. Kompletní informaci o zpracování Vašich osobních údajů
naší společností jakožto správce osobních údajů naleznete pod názvem Informace o zpracování
osobních údajů členů Zážitkového programu s T-mobile na internetové stránce www.sparta.cz v sekci Ochrana soukromí. Člen Programu je povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a úplně a je povinen informovat naši společnost o jejich změně.

V. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé při provozování Programu a v souvislosti s ním se řídí těmito podmínkami a právním řádem České republiky.
2. Je-li některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost těchto Podmínek.
3. Naše společnost je oprávněna měnit tyto Podmínky. Informaci o takovéto změně bude publikovat na internetové stránce www.sparta.cz a/nebo v uživatelském rozhraní Sparta ID, nejpozději vždy 14 dnů před nabytím účinnosti změny.
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.10.2022